† 
27 oktober 2014
Paul Schnabel overhandigt minister Bussemaker Sectorplan Sociale Wetenschappen
Sociale wetenschap: wetenschap met visie, verantwoordelijkheid en dynamiek

De sociale wetenschappen hebben zich in de laatste decennia ontwikkeld tot solution generating sciences. Dit blijkt uit het Sectorplan Sociale Wetenschappen, dat op maandag 27 oktober is overhandigd aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De maatschappelijke en economische waarde en impact van de sociale wetenschappen zijn hoog. Dit is een van de belangrijkste conclusies in het rapport van de onafhankelijke Commissie Sectorplan Sociale Wetenschappen, onder voorzitterschap van Paul Schnabel.

De sociale wetenschappen zijn bij uitstek verbonden met maatschappelijke (beleids)vraagstukken, bijvoorbeeld als het gaat om (geestelijke) gezondheidszorg, arbeidsmarkt, milieu, wonen, politiek en burgerschap. Daarmee leveren de sociale wetenschappen een essentiŽle en hoogwaardige bijdrage aan de 'lerende economie' in Nederland.

Het Sectorplan Sociale Wetenschappen dient onder meer als achtergronddocument voor de Wetenschapsvisie van het Ministerie van Onderwijs, die binnenkort verschijnt.

Toenemende druk
Het sociaalwetenschappelijk onderzoek in Nederland is in internationaal perspectief van uitstekende kwaliteit, zo blijkt uit het rapport. Ook staat Nederland bekend om de goede resultaten in onderzoek dat is gefinancierd binnen de Kaderprogramma's van de Europese Commissie.

Zo'n 20% van de totale Nederlandse studentenpopulatie volgt een sociaalwetenschappelijke opleiding. De sociale wetenschappen leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan de professionele beroepsbevolking. Afgestudeerden zijn breed inzetbaar met een goed arbeidsperspectief. Door het groeiend aantal studenten is de druk op het onderwijs de laatste jaren echter toegenomen. Dit effect wordt verder versterkt door de lage bekostigingsfactor en de systematische achteruitgang in de overheidsfinanciering per student. Dit gaat ten koste van de tijd van het wetenschappelijk personeel voor onderzoekstaken, waardoor ook de druk op het onderzoek toeneemt.

Aanbevelingen
Om ervoor te zorgen dat de sector sociale wetenschappen ook in de toekomst zijn belangrijke rol kan blijven vervullen, doet de commissie een aantal aanbevelingen. Zo pleit de commissie voor het behoud van de verwevenheid van onderwijs en onderzoek, en voor een bekostigingssystematiek die deze verwevenheid mogelijk maakt. Daarnaast dringt zij aan op versterking van de manier waarop de sociale wetenschappen zich organiseren om zo de bestuurlijke slagkracht in te vergroten. De commissie adviseert bovendien de inrichting van een talentprogramma voor jonge onderzoekers en om de huidige klinische masters selectief en tweejarig te maken.

Over de commissie
Het Sectorplan Sociale Wetenschappen is op verzoek van het ministerie van OCW en na afstemming met de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) opgesteld. Het Disciplineorgaan Sociale Wetenschappen (DSW), waarin de decanen van de faculteiten sociale wetenschappen zijn georganiseerd, heeft daartoe een onafhankelijke commissie van deskundigen onder leiding van dr. Paul Schnabel, socioloog en universiteitshoogleraar bij de Universiteit Utrecht. ingesteld. Edward de Haan, decaan van Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA), is voorzitter van het DSW.

>>> Download het Sectorplan

>>> Download de bijlages van het Sectorplan
1  Factsheets
-  Overzicht opleidingen
-  Overzicht onderzoeksprogramma's en recente visitaties
2  Verantwoording instroomcijfers opleidingen
3  Onderzoeksinzet WP universiteiten
4  Dissertaties, publicaties en aantal behaalde masters
5  Relatieve aandeel sociale wetenschappers in ERC

alt alt

>>> Zie ook:
-  VSNU: Aanbieding Sectorplan Sociale Wetenschappen
-  NRC Handelsblad: Steeds belangrijker en toch minder geld
-  DUB: Schnabel: onderwijs verdringt onderzoek in sociale wetenschappen
-  Science Guide: Sociale studies selectiever
-  Reactie KNAW - Wetenschapsvisie 2025: investering in toekomst blijft uit
-  Reactie van De Jonge Akademie op de Wetenschapsvisie 2025
-  In het Sectorplan wordt onder andere verwezen naar de publicatie Impact of the Social Sciences (2014)


31 oktober 2014
Sectorplan Sociale Wetenschappen